Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 

Sprzedający: Packprofil sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Zakładowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000033157, REGON: 530552628, NIP: 7560003799, kapitał zakładowy: 600.000 zł, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 424),

Kupujący: podmiot prowadzący działalność gospodarczą, składający zamówienie na Towary w związku i w ramach tejże działalności gospodarczej,

Towary:       opakowania tekturowe, profile tekturowe, tektura i inne produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego,

OWS:              niniejsze ogólne warunki sprzedaży.

 

OWS wiążą Sprzedającego i Kupującego, jeżeli zostały doręczone Kupującemu przy zawieraniu umowy sprzedaży Towaru (dalej: Umowa). Na potrzeby niniejszych OWS, w przypadku braku odrębnie zawartej umowy sprzedaży, potwierdzone przez Sprzedającego zamówienie będzie traktowane jako Umowa.

 

Zaproponowane przez Kupującego w sposób odmienny niż w potwierdzonym zamówieniu lub ofercie Sprzedającego zasady, na jakich wykonana miałaby być umowa sprzedaży, a odbiegające od zawartych w Umowie lub niniejszych OWS będą wiązać Sprzedającego tylko wówczas, jeżeli zostaną przez niego w sposób wyraźny potwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności.

 

OWS wiążą Sprzedającego i Kupującego w takim zakresie, jaki nie jest odmiennie uregulowany w odrębnej umowie sprzedaży. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami odrębnej umowy i OWS, pierwszeństwo mają postanowienia tej umowy. W sytuacji braku zawarcia odrębnej umowy, Umowę uznaje się za zawartą z chwilą doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do wykonania.

 

OWS dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.packprofil.pl

Udostępnienie w ten sposób OWS pozwala na ich przechowywanie i odtwarzanie przez Kupującego w zwykłym toku czynności.

 

 1. Zamówienia

 

 1. Dostawa i sprzedaż następują na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedającego nie stanowi potwierdzenia go do realizacji. Brak potwierdzenia przez Sprzedającego nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (email) lub telefoniczne. Sprzedający potwierdza przyjęcie do realizacji zamówienia wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia w przeciągu 2 dni roboczych.

W razie wystąpienia różnic pomiędzy zamówieniem, a potwierdzeniem przez Sprzedającego wiążące dla stron jest potwierdzenie Sprzedającego, chyba że Kupujący w terminie 48 godzin od potwierdzenia zamówienia zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail).

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zamówieniu dotyczących:

- ceny,

- Ilości,

- Sposobu pakowania,

- Daty dostawy.

 

 1. W przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszego wystosowania oferty przez Sprzedającego na zamawiany asortyment, Sprzedający w ciągu 3 dni od otrzymania zamówienia lub rozpoczęcia jego realizacji potwierdzi warunki handlowe. Wówczas tak potwierdzone zamówienie traktuje się jako wiążącą umowę sprzedaży.

 

 1. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia w terminie nie później niż 48 godzin od otrzymania potwierdzenia, o ile uprzednio zaakceptuje to Sprzedający.

 

 1. Wszelka korespondencja w formie elektronicznej dotycząca przedmiotu regulacji niniejszych OWS powinna być wysyłana wyłącznie na następujące adresy e-mail Sprzedającego:

1) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)………………………………………  

Korespondencja elektroniczna wysyłana na adresy inne niż wskazane powyżej i nie będzie wiązała Sprzedającego i traktowana będzie jako bezskuteczna.

 

 

 

 1. Oferty, wzorce, cenniki

 

 1. Informacje o towarach będących w ofercie Sprzedającego maja charakter wyłącznie informacyjny, wzorce i próbki udostępnione przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie poglądowy.

 

 1. Oferty składane przez Sprzedającego wiążą strony przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące albo przez inny okres czasu, indywidualnie określony pisemnie z Kupującym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w ciągu 10 dni od jej złożenia po uprzednim poinformowaniu Kupującego.

 

III. Realizacja zamówień i dostawa towarów

 

 1. Towary oferowane przez Sprzedającego są przez niego wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, określonymi w Standardach Sprzedającego.

 

Sprzedający nie zapewnia całkowitej jednolitości koloru papieru użytego podczas produkcji towaru. Sprzedający zastrzega sobie dopuszczalną +/- 10% dewiację masy towaru. Chyba, że różnice te ustalono inaczej z Kupującym.

 

Dostawy Towarów będących w ciągłej produkcji u Sprzedającego realizowane są w ciągu 3-ch tygodni od daty potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia, chyba że w potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wskaże dłuższy termin. W przypadku Kupujących, z którymi uprzednio zawarto długoterminowe umowy zawierające harmonogram dostaw, umożliwiający zaplanowanie zaopatrzenia w materiały i surowce niezbędne do produkcji, dostawy realizowane będą w ciągu 2 tygodni od daty potwierdzenia przez Sprzedającego szczegółowego zamówienia, chyba że w potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wskaże dłuższy termin. W odniesieniu do objętych tymi umowami Towarów nietypowych /poza standardem/ zamówienie powinno być złożone najpóźniej na 6 tygodni przed planowanym terminem dostawy, a przy wzorach powtarzanych na 2 tygodnie przed planowanym terminem realizacji. Za uprzednio wyrażoną na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mail) zgodą Sprzedającego termin ten może ulec skróceniu.

 

Zamówienie jest wiążące dla Sprzedającego tylko wtedy, gdy zostanie wyraźnie potwierdzone przez niego na piśmie bądź drogą elektroniczną (e-mail) pod rygorem nieważności. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe  z niedokładności zamówienia bądź jego wadliwego sporządzenia.

 

 1. Towary będące przedmiotem umowy sprzedaży mogą być dostarczone Kupującemu w ilości odbiegającej od ilości określonej w odrębnej umowie sprzedaży lub potwierdzonym zamówieniu, jednak różnice nie powinny przekraczać 10% uzgodnionej ilości. Z tego tytułu Sprzedający nie ponosi jakichkolwiek negatywnych skutków prawnych. Można dokonywać dostaw częściowych. Dostawy częściowe realizowane są na zasadach określonych w niniejszych OWS i/lub odrębnej umowie sprzedaży. Sprzedający jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Towaru Kupującemu, do czasu uregulowania przez Kupującego w całości wszelkich wynikłych z wcześniejszych dostaw należności wobec Sprzedającego, chyba że strony postanowiły odmiennie.

 

Termin realizacji zamówienia, potwierdzony przez Sprzedającego, oznacza termin odbioru lub dostawy wykonanego zamówienia, w zależności od mających zastosowanie w danym przypadku warunków dostawy (odbioru).

 

 1. Jeżeli Kupujący odmówi lub nie odbierze w terminie Towarów wyprodukowanych zgodnie ze swoim zamówieniem, potwierdzonym przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo według własnego uznania:

 

 1. żądać wykonania Umowy na zasadach w niej określonych oraz do zwrotu kosztów przechowania Towaru do czasu odebrania go przez Kupującego. Kupujący ponosi wyłączne ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru;
 2. odstąpić od Umowy w terminie 40 dni od dnia terminu do odbioru Towarów wraz z żądaniem zapłaty przez Kupującego kary umownej w wysokości 20% wartości nieodebranego Towaru. Sprzedający może żądać od Kupującego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

 

Niezależnie od postanowień określonych w zdaniach poprzedzających Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu wszystkie dodatkowe wydatki i koszty poniesione przez Sprzedającego w wyniku odmowy przyjęcia, bądź nie przyjęcia przez Kupującego w terminie Towaru oraz wyrównać Sprzedającemu wszelkie straty oraz utracone korzyści związane z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem postanowień Umowy.

 

Maksymalny okres przechowywania Towarów nie może przekroczyć 7 dni. Po upływie tego terminu Sprzedający dokona utylizacji Towaru i jego równowartością, kosztami przeprowadzenia utylizacji oraz wysokością utraconego zysku obciąży Kupującego.

 

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zobowiązań wynikających z OWS lub Umowy, Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za jej niewykonanie w stopniu równym wpływowi tych zdarzeń na daną Stronę. Za siłę wyższą uważa się następujące okoliczności niezawinione przez dotkniętą Stronę: nieprzewidywalne kryzysy, opóźnione dostawy bądź brak dostaw ze strony dostawców energii lub surowców, trudności z dostarczeniem środków transportu i inne trudności transportowe, regulacje urzędowe, wojnę i zdarzenia wojenne, klęski żywiołowe (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, itp.), a także działania niezależne od Strony, tj.: strajki, embarga, itp. Strajku pracowników Stron nie uznaje się za przesłanki siły wyższej. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu jak najszybszego usunięcia skutków siły wyższej i wykonania Umowy. Wystąpienie przypadku siły wyższej nie zwalnia jednak Kupującego z obowiązku uregulowania na rzecz Sprzedającego należności za Towary dostarczone.

 

 1. Akceptując warunki OWS, Kupujący zobowiązuje się:

 

 1. bezwzględnie dochować tajemnicy handlowej, przez którą należy rozumieć w szczególności informacje dotyczące treści zamówienia, struktury organizacyjnej Sprzedającego, zasad rozliczeń finansowych obowiązujących pomiędzy Stronami i inne kwestie związane z produkcją i dystrybucją Towarów udostępnione Kupującemu, wcześniej nieupublicznione.

 

 1. powstrzymać od wszelkich działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek Sprzedającego,

 

 1. do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty ceny w terminie,

 

 1. niezwłocznie poinformować Sprzedającego o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie umowy.

 

 

 1. Cena

 

 1. Jeżeli strony nie postanowią w umowie sprzedaży inaczej, ceną obowiązującą jest cena netto loco magazyn Sprzedającego. Cena obejmuje załadunek na podstawiony środek transportu, jednak nie obejmuje kosztów transportu.

 

 1. Cena jest wyrażana w EUR lub PLN i przeliczana na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Jeżeli średni kurs EUR pomiędzy datą wystawienia faktury, a datą faktycznej zapłaty zmieni się o ponad 3%, wówczas Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego dopłatą w wysokości iloczynu ceny i różnicy kursu, jeżeli kurs wzrośnie.

 1. Płatności

 

 1. Zasady i warunki płatności zarówno ogólne, jak i dotyczące poszczególnego zamówienia, będą zawarte w Umowie pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, który niniejszym upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez swego podpisu. W przypadku nieokreślenia ceny w Umowie obowiązują ceny z dnia wysyłki Towarów.

 

 1. Sprzedający zachowuje prawo do zmiany cen w każdym czasie, w związku ze wzrostem kosztów, w tym, lecz niewyłącznie, wzrostem kosztów surowców lub materiałów, wzrostem lub nałożeniem jakiegokolwiek obowiązku podatkowego, lub zmianą w kursach walut.

 

 1. W przypadku uznanych przez Sprzedającego niezgodności faktury z dokumentem przyjęcia Towarów, różnice te koryguje się za pomocą faktury korygującej.

 

 1. Przez datę zapłaty rozumie się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego, określony na fakturze.

 

 1. Jeżeli Kupujący nie odbierze w terminie Towaru wykonanego na jego zamówienie, wówczas Sprzedający zgodnie z postanowieniami pkt I - IV OWS ma prawo wystawić fakturę i obciążyć Kupującego równowartością za Towar, a Kupujący ma obowiązek zapłacić należność.

 

 1. W przypadku opóźnienia w płatności lub uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub wiarygodności kredytowej Kupującego, Sprzedający - bez naruszania swych innych praw - będzie miał prawo do żądania zaliczek i/ lub zadatków na dostawy jeszcze nie wykonane.

 

 1. W przypadku dokonania sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty Sprzedający może żądać zabezpieczenia zapłaty w formie weksla, poręczenia, gwarancji lub innej formie wzajemnie uzgodnionej. W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie, Sprzedający ma prawo przystąpić do egzekwowania długu bez dodatkowego wezwania do zapłaty. Sprzedający może powstrzymać się od egzekwowania długu wobec Kupującego, jeżeli Kupujący przedstawi realne zabezpieczenie długu.

 

 1. Kupujący może potrącić swoje wierzytelności względem Sprzedającego w każdym czasie wyłącznie za jego zgodą, zaś bez jego zgody potrącenie może nastąpić tylko wówczas, gdy wierzytelności te wynikają z tej samej umowy, są bezsporne i zostały w sposób nie budzący wątpliwości uznane przez Sprzedającego na piśmie pod rygorem nieważności, albo zasądzone prawomocnym orzeczeniem przez sąd.
 2. Transport i rozładunek Towarów

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być dostarczone środkiem transportu organizowanym przez niego lub innym środkiem, zaproponowanym przez Kupującego. W przypadku, gdy transport jest organizowany przez Kupującego, ma on obowiązek uzgodnić ze Sprzedającym datę podstawienia środka transportowego na miejsce załadunku. Awizowanie przyjazdu samochodu powinno odbywać się co najmniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem. Awizacja powinna zawierać niezbędne dokumenty potwierdzające zlecenie transportu (np.: list przewozowy, etykiety towarowe, dane przewożnika). W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia awizacji do godz.15.00 dnia poprzedzającego. Kupujący wysyłający samochód po odbiór Towarów bez zachowania powyższego trybu awizacji wysyła go na własne ryzyko i ponosi wszelkie wynikające z tego konsekwencje. W przypadku transportu realizowanego przez Sprzedającego oświadczenie Kupującego o gotowości przyjęcia dostawy winno być złożone Sprzedającemu na piśmie co najmniej 48 godzin przed umówionym terminem dostawy. Brak oświadczenia Kupującego nie zwalnia go z obowiązku przyjęcia dostawy w terminie uprzednio podanym przez Sprzedającego.

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej za moment wykonania umowy sprzedaży uważa się moment wydania Towarów z magazynu Sprzedającego i załadowanie go na wybrany przez Kupującego środek transportu lub w przypadku, gdy wydanie Towaru następuje ex works lub loco magazyn Sprzedającego z momentem otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o gotowości do wydania Towaru.

 

3.W przypadku, gdy przewóz Towarów odbywa się przy pomocy środka transportu organizowanego przez Sprzedającego, wydanie Towarów następuje z chwilą podstawienia Kupującemu środka transportu do rozładunku i przekazaniem Kupującemu dokumentów dotyczących przesyłki.

 

 1. Z chwilą dokonanego wydania Towarów w sposób określony w ust. 2 lub 3 powyżej przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z wydanymi Towarami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 

 1. Organizacja rozładunku leży po stronie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest rozładować w całości dostarczony mu Towar w ciągu 2 godzin od momentu przedstawienia Kupującemu środka transportowego do rozładunku.

 

 1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu rozładunku Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Sprzedający może żądać od Kupującego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

 

 1. Za wszelkie szkody w Towarze powstałe podczas rozładunku odpowiedzialność ponosi wyłącznie Kupujący.

 

 

VII. Opakowania

 1. Sprzedawany Towar pakowany będzie zgodnie z wymogami i warunkami technicznymi (standardami) Sprzedającego a w przypadkach szczególnych, według uzgodnień dokonanych przez Strony.

 

 1. Opakowania transportowe w postaci palet są Kupującemu sprzedawane. Ich cena jest osobno fakturowana, chyba że zgodnie z uzgodnieniami Stron zawarta jest w cenie Towaru.

 

 1. Opakowania transportowe podlegają odbiorowi jakościowemu i ilościowemu przez Sprzedającego oraz postępowaniu reklamacyjnemu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 

VIII. Zasady użytkowania i przechowania Towarów.

 

 1. Właściwości Towarów, wynikające z użytych do ich wyprodukowania materiałów, powodują, że są one wrażliwe na działania czynników atmosferycznych, w szczególności takich jak wilgoć czy niska temperatura. W związku z powyższym Towary podczas magazynowania lub transportu należy przechowywać zgodnie z poniższymi warunkami pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji:

- Towary należy przechowywać w dobrze przewietrzonych i suchych pomieszczeniach, w których temperatura powietrza mieści się w zakresie  5-30°C, a wilgotność względna mieści się w zakresie 30-70%,

- zabrania się doprowadzania do gwałtownych zmian temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych,

- Towary nie mogą stać bezpośrednio na podłodze tylko na paletach lub podestach o suchej i czystej powierzchni,

- Towary należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi takimi jak deszcz, śnieg oraz zapobiegać powstawaniu skraplania wody wewnątrz zapakowanej palety pod wpływem wilgoci; należy wykluczyć możliwość ochlapania Towarów wodą, śniegiem itp.

 

 1. Towary są przeznaczone do jednorazowego użytku zgodnie z ich przeznaczeniem i powinny być wykorzystane w terminie 6 miesięcy od dnia ich dostawy Kupującemu. Zastrzeżenie niniejsze nie wyklucza ewentualnego ponownego użycia Towarów, jednakże na wyłączne ryzyko użytkownika.

 

 1. Rękojmia za wady. Reklamacje

 

 1. Kupujący zobowiązany jest zbadać Towary niezwłocznie po ich wydaniu, w szczególności sprawdzając zgodność dostarczonych Towarów z zamówieniem, jak też ilość i jakość Towarów.

 

 1. Ze względu na cechy i właściwości Towarów oraz ich przeznaczenie wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady, za wyjątkiem odpowiedzialności w granicach wyznaczonych poniższymi postanowieniami.

 

 1. Reklamacje ilościowe i jakościowe towarów zgłaszane będą w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) Sprzedającemu niezwłocznie po wydaniu Kupującemu Towarów, nie później jednakże niż:
 2. a) w dniu wydania Towarów Kupującemu w przypadku braków ilościowych odnośnie opakowań zbiorczych bądź widocznych uszkodzeń lub wad Towarów, przy czym zgłoszenie reklamacji w tym zakresie powinno nastąpić do listu przewozowego, lub w przypadku braku listu przewozowego do innego dokumentu potwierdzającego otrzymanie Towarów,
 3. b) w ciągu jednego dnia roboczego od dnia wydania Towarów Kupującemu w przypadku braków ilościowych Towarów,
 4. c) w ciągu 30 dni od dnia wydania Towarów Kupującemu w odniesieniu do wad ukrytych,

pod rygorem utraty przez Kupującego wszelkich uprawnień z tytułu wad Towarów bądź braków ilościowych dotyczących Towarów.

 

 1. W przypadku wskazanym w ust. 3 lit. a) powyżej Kupujący zobowiązany jest spisać w przedmiocie reklamacji protokół z udziałem przedstawiciela Sprzedającego lub kierowcy wykonującego transport Towarów do Kupującego – a w przypadku wadliwości Towarów wykonać również stosowną dokumentację fotograficzną w tym zakresie - i przesłać tenże protokół oraz ewentualną dokumentację zdjęciową niezwłocznie do Sprzedającego.

 

 1. Reklamacja musi zawierać:
  1. oznaczenie Towarów i dostawy z której pochodzą,
  2. opis wad poparty protokołem i stosowną dokumentacją zdjęciową.

 

 1. Niespełnienie przez Kupującego warunków opisanych w ust. 3 i 4 powyżej upoważnia Sprzedającego o odrzucenia reklamacji. Reklamacje w stosunku do sprzedanych Towarów rozpatrywane będą po ich prawidłowym udokumentowaniu przez Kupującego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jakościowych Towaru lub braku deklarowanej jego ilości, jest on zobowiązany przy składaniu reklamacji przedstawić metkę kontrolną z palety, z której została pobrana próba do kontroli, zdjęcia reklamowanego Towaru, a w protokole reklamacyjnym podać datę produkcji kwestionowanej partii, numer palety, numer identyfikacyjny kontrolera oraz pakowacza. Kupujący zobowiązany jest również do zachowania metek kontrolnych także ze wszystkich innych opakowań dotyczących reklamowanej partii. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Kupującego w terminie najpóźniej 30 dni od daty jej wniesienia lub dłużej po wcześniejszym ustaleniu z klientem. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za wady Towaru powstałe w transporcie lub uszkodzeniu mechaniczne spowodowane w trakcie rozładunku Towaru w magazynie Kupującego lub w miejscu przez niego wskazanym.

 

 

 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego podając przyczyny odmowy uznania reklamacji. Odpowiedź należy wysłać Kupującemu listem poleconym, faksem lub mailem.

 

 

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie zgodzi się z rozstrzygnięciem reklamacji jakościowej przez Sprzedającego Strony zgadzają się na rozstrzygnięcie reklamacji (w zakresie faktu zaistnienia wady, jej charakteru, zakresu występowania, przyczyny i wpływu na wartość użytkową Towaru) przez niezależnego eksperta - SGS, którego decyzja będzie wiążąca dla Stron. Koszt ekspertyzy ponosi Kupujący niezależnie od wydanej opinii przez powołanego eksperta.

 

 1. Uznana reklamacja może być załatwiona wyłącznie poprzez obniżenie ceny bądź poprzez wymianę Towaru wadliwego na wolny od wad. W przypadku, gdy załatwienie reklamacji nastąpi poprzez wymianę przez Sprzedającego Towaru wadliwego na wolny od wad, wymiana ta nastąpi w terminie do 14 dni od daty uznania reklamacji, chyba że Strony uzgodnią inny termin.

 

 1. Sprzedający odpowiada wyłącznie za dostarczenie Towaru wykonanego zgodnie ze specyfikacją zawartą w potwierdzonym przez Sprzedającego zamówieniu Kupującego. Ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego składowania, transportu, napełnienia, zamknięcia, obróbki cieplnej, przechowywania poddawania dalszym procesom mających wpływ na własności Towaru obciążają Kupującego.

 

 1. Kupujący każdorazowo zlecając Sprzedającemu do wykonania oznaczenia Towarów nadrukiem zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do nadruku oraz prawa z rejestracji znaków towarowych objętych tym nadrukiem w zakresie upoważniającym go do zlecenia Sprzedającemu oznaczenia Towaru takim nadrukiem. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami związanymi z oznaczeniem Towarów nadrukiem ustalonym przez Kupującego, Kupujący zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich i zobowiązuje się do zwrotu Sprzedającemu wszelkich kwot, do których zapłaty Sprzedający będzie zobowiązany osobom trzecim na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu rękojmi za wady ograniczona będzie zawsze do wartości wadliwych Towarów.

 

Jeżeli na dostarczonym Towarze umieszczony jest znak towarowy lub nazwa Sprzedającego i Towar ten ma następnie zostać przepakowany, przetworzony, lub złączony z innym, kreując w opinii Sprzedającego niekorzystny wizerunek Sprzedającego, znak towarowy (nazwa) może być umieszczony na takim przepakowanym, przetworzonym lub połączonym z innym Towarem tylko, jeśli Kupujący uzyska na to wyraźną zgodę uprawnionego do tego znaku (nazwy), wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. W przeciwnym wypadku znak towarowy lub nazwa Sprzedającego nie może być umieszczany na Towarach.

 

Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedającego Towarów z jego znakiem towarowym lub nazwą wyłącznie dla potrzeb promocji i reklamy Towarów Sprzedającego.

 

Bez zgody Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie jest ważna żadna zmiana treści zamówienia, za wyjątkiem przypadku uregulowanego w pkt. III ust. 2.

 

Osoba podpisująca zamówienie w imieniu Kupującego jest upoważniona do zawarcia umowy w sprawie zakupu Towarów i zaciągnięcia w związku z tym zobowiązań.

 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWS jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku Strony są zobowiązane zastąpić nieskuteczne lub nieważne zapisy OWS postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom OWS.

 

Do Umów nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.  (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 z późn. zm.).

 

W zakresie nieuregulowanym OWS, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

Niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów z konsumentami.

 

 1. Rozstrzyganie sporów

 

Wszelkie spory mogące powstać na tle ważności zawieranej przez strony Umowy, czy też OWS lub ich treści, jak również związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

 

Postępowanie wszczyna wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pisemne wezwanie do polubownego rozstrzygnięcia sporu przez jedną ze Stron. W wezwaniu Strona zawiera swoje roszczenie oraz propozycje polubownego rozwiązania sporu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni od dnia wysłania pocztą poleconą wezwania drugiej Stronie każda ze Stron będzie mogła wnieść sprawę pod rozstrzygnięcie jako wyłącznie właściwego, polskiego sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

Kolonowskie 17.05.2021

 

Niniejsze OWS obowiązują od dnia: 01.06.2021