Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

Dbamy o środowisko naturalne, ożywiamy makulaturę!

Sąsiedztwo firmy - urokliwe miejsca objęte programem natura 2000 obliguje do stosowania najnowszych technik i rozwiązań  wykluczających negatywne oddziaływanie na przyrodę. Wyszczególnić tu należy m.in. nowoczesną kotłownię olejowo-gazową oraz innowacyjną technologię oczyszczania ścieków, gwarantującą powtórne wykorzystanie wód  do produkcji. Kontrola procesu wytwarzania na każdym etapie pozwala na osiąganie rekordowo niskiej emisji zanieczyszczeń przy jednoczesnym znacznym wzroście produkcji. Całość działań prowadzona jest w oparciu o pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne oraz zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych- dwutlenku węgla, ściśle regulujące zakres i możliwości korzystania ze środowiska naturalnego.

Wyroby oferowane przez Packprofil wykonane są z makulatury powstającej w innych firmach jako zbędny odpad lub od firm zajmujących się zbiórką surowców wtórnych. Makulatura ta, dzięki nam zyskuje „drugie życie”, znajduje bowiem swoje ponowne wykorzystanie. Z racji pochodzenia materiału, z którego wykonane są nasze wyroby - tzn. makulatura - wszystkie wyroby oferowane przez Spółkę nadają się do ponownego przerobu/wykorzystania i w znacznym stopniu po zużyciu, ponownie mogą być przetwarzane. Podlegają bowiem prawie 100% recyklingowi. Dodatkowo, Packprofil jako recykler makulatury, potwierdza ten fakt dokumentami potwierdzającymi odzysk i recykling.