Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest „PACKPROFIL” Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem 47-110, ul. Zakładowa 3.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Małgorzatę Ziorko-Mazur, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1. W celu załatwienie sprawy z którą zwracasz się do nas listownie w tradycyjny sposób lub przez formularz kontaktowy na stronie www, a także w celu utrzymania kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

2. W celu przedstawienia oferty przygotowanej na podstawie przekazanych danych w związku z zamiarem zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).

3. W celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. W celach podatkowych i rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. W celach analitycznych w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. W celu oferowania Ci przez nas produktów bezpośrednio (marketing bezpośredni), udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora np. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. W celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów, niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10. W celu windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przechowywania danych

1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

2. Jeżeli nie dojdzie do [zawarcia umowy] w ciągu 2 miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej [umowie] zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp:

a) osoby upoważnione przez nas, nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmioty przetwarzające, którym zlecimy to zadanie, inni odbiorcy danych np., Kancelaria Prawnicza, firmy informatyczne, dostawcy usług IT, biegli rewidenci, audytorzy zewnętrzni, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, banki.

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych, Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych, Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.packprofil.pl. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zadzwoń pod numer: 77 400 43 50, Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VII. Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności, zatem zwracamy uwagę, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Ciebie. Wspominane wyżej zasady, którymi kierujemy się przetwarzając Twoje dane osobowe, polegają na tym, że:

1. Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

2. Cele zbierania Twoich danych osobowych są jasno określone, mają oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

3. Dane osobowe pozyskiwane są od osoby, której dotyczą – na podstawie jej oświadczenia. Dane osobowe nie pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych, ujawnionych min. w Internecie.

4. Dbamy o aktualność i poprawność Twoich danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każdy wniosek o sprostowanie czy aktualizację danych.

5. Realizujemy prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Realizujemy także prawa: do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

7. Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

8. Chronimy twoje dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych powierzamy innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, na podstawie pisemnej umowy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy w celu wykonania naszych usług lub zrealizowania oferty. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

X. Informacje dotyczące profilowania

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W firmie „PACKPROFIL” Sp. z o.o., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę. Informacje prawne o bezpieczeństwie danych osobowych znajdziecie także na naszej stronie internetowej www.packprofil.pl. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych możecie kierować pisemnie na adres: „PACKPROFIL” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 47-110 Kolonowskie lub elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pozostajemy z wyrazami szacunku, Zarząd i zespół „PACKPROFIL” Sp. z o.o.